Algemene reisvoorwaarden

 

Beste gast,

we vragen u de volgende reisvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze reisvoorwaarden worden, voor zover effectief overeengekomen, de inhoud van de pakketreisovereenkomst tussen de klant of reiziger - hierna te noemen de "Reiziger" - en Sauerland-Ferienservice GmbH, hierna te noemen "SFS", bij het sluiten van de overeenkomst vanaf 01.07.2018. Ze vormen een aanvulling op de wettelijke bepalingen van §§ 651a - y BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en de artikelen 250 en 252 van het EGBGBGB (Inleidende Wet op het Duits Burgerlijk Wetboek) en worden aangevuld. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op de pakketreizen en avontuurlijke aanbiedingen van SFS.

 

Inhoudsopgave

 1. Sluiting van het reiscontract, verplichtingen van de reiziger
 2. Betaling; kinderkortingen
 3. Wijzigingen van de inhoud van het contract voor het begin van de reis, die geen betrekking hebben op de reisprijs
 4. Prijsstijging; prijsverlaging
 5. Annulering door de reiziger, omboeking
 6. Verplichtingen van de reiziger
 7. Speciale verplichtingen van de reiziger voor arrangementen met medische diensten, spa-behandelingen, wellnessaanbiedingen
 8. Beperking van aansprakelijkheid
 9. Diensten die niet worden gebruikt
 10. Opmerkingen over gegevensbescherming
 11. Keuze van het recht en de rechtsbevoegdheid; informatie over de beslechting van consumentengeschillen

 

1. Sluiting van het reiscontract, verplichtingen van de reiziger

1.1 Het volgende geldt voor alle boekingskanalen:
a) De basis van het aanbod van SFS en de boeking door de Reiziger is de beschrijving van de reis en de door SFS verstrekte aanvullende informatie voor de betreffende reis, voor zover de Reiziger deze informatie op het moment van de boeking heeft.
b) SFS geeft reisbureaus en boekingsbureaus geen toestemming om overeenkomsten te sluiten, informatie te verstrekken of garanties te geven dat de overeengekomen inhoud van de reisovereenkomst wordt gewijzigd, verder gaat dan de beschrijving van de reis of de door SFS beloofde diensten of deze tegenspreekt.
c) De informatie in hotelgidsen en soortgelijke gidsen die niet door de SFS worden gepubliceerd, is niet bindend voor de SFS en haar verplichting om diensten te verlenen, tenzij uitdrukkelijk met de reiziger is overeengekomen over de inhoud van de verplichting van de SFS om diensten te verlenen.
d) Indien de inhoud van de door SFS verstrekte reisbevestiging afwijkt van de inhoud van de boeking, is een nieuw aanbod van SFS beschikbaar waaraan SFS voor een periode van 10 dagen gebonden is. De overeenkomst wordt gesloten op basis van dit nieuwe aanbod, mits SFS op de wijziging met betrekking tot het nieuwe aanbod heeft gewezen en aan haar precontractuele informatieverplichtingen heeft voldaan en de Reiziger binnen de bindende termijn door middel van een uitdrukkelijke verklaring of aanbetaling aan SFS verklaart dat hij het contract accepteert.
e) De door de organisator verstrekte precontractuele informatie over de essentiële kenmerken van de reisdiensten, de reisprijs en alle bijkomende kosten, de betalingsmethoden, het minimumaantal deelnemers en de annuleringskosten (volgens artikel 250 § 3 nr. 1, 3 tot 5 en 7 van de inleidende wet op het Duitse burgerlijk wetboek (EGBGB)) wordt geen integraal onderdeel van het contract voor de pakketreis, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen.
f) De reiziger is aansprakelijk voor alle contractuele verplichtingen van de medereizigers voor wie hij de boeking maakt, voor zover hij door middel van een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring een overeenkomstige verplichting op zich heeft genomen.
1.2. Voor boekingen die mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, sms of fax worden gedaan, geldt het volgende:
a) Door het maken van een boeking doet de Reiziger een bindend aanbod aan SFS om een pakketreisovereenkomst te sluiten. De Reiziger is gebonden aan de reservering voor 10 dagen.
b) Het contract wordt gesloten na ontvangst van de reisbevestiging (verklaring van aanvaarding) door SFS. Bij of onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst stuurt SFS de reiziger een reisbevestiging in overeenstemming met de wettelijke vereisten op een duurzame gegevensdrager (die de reiziger in staat stelt de verklaring ongewijzigd te bewaren of op te slaan, zodat deze binnen een redelijke termijn voor hem/haar toegankelijk is, bijvoorbeeld op papier of per e-mail), mits de reiziger geen recht heeft op een reisbevestiging in papieren vorm overeenkomstig art. 250 § 6 lid 1 zin 2 EGBGB omdat het sluiten van de overeenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van beide partijen of buiten het bedrijfspand heeft plaatsgevonden.
1.3. In het geval van boekingen in elektronische handelstransacties (bv. internet, app, telemedia) geldt voor het sluiten van de overeenkomst het volgende:
a) De Reiziger zal het proces van elektronische boeking in de overeenkomstige toepassing van SFS worden uitgelegd.
b) De Reiziger heeft de mogelijkheid om zijn gegevens te corrigeren, het volledige boekingsformulier te verwijderen of te resetten, waarvan het gebruik wordt uitgelegd.
c) De contractuele talen die worden aangeboden voor de online reservering zijn aangegeven. De Duitse taal is de enige wettelijk bindende taal.
d) Indien de tekst van het contract door SFS in het online reserveringssysteem wordt opgeslagen, wordt de Reiziger hiervan op de hoogte gesteld en van de mogelijkheid om de tekst van het contract op een later tijdstip op te roepen.
e) Door te klikken op de knop (de knop) "boek onder voorbehoud van betaling" doet de Reiziger een bindend aanbod aan SFS om het contract voor de pakketreis af te sluiten. De Reiziger is gebonden aan dit contractuele aanbod gedurende 10 dagen vanaf de datum van verzending van de elektronische verklaring.
f) De Reiziger ontvangt onmiddellijk een elektronische bevestiging van de ontvangst van zijn boeking.
g) Overdracht van de boeking door te klikken op de knop "pay booking" vormt geen aanspraak van de reiziger op het afsluiten van een contract voor een pakketreis in overeenstemming met zijn boekingsgegevens. SFS is vrij om te beslissen of zij het aanbod van de Reiziger van een contract al dan niet aanvaardt.
h) Het contract wordt gesloten wanneer de reiziger de bevestiging van de boeking van SFS ontvangt.
i) Als de reisbevestiging direct na de boeking door de Reiziger wordt gemaakt door te klikken op de knop "boek onder voorbehoud van betaling" en de reisbevestiging direct op het scherm wordt weergegeven (boeking in real time), wordt de pakketreisovereenkomst gesloten wanneer de Reiziger deze reisbevestiging ontvangt en op het scherm weergeeft, zonder dat er een tussentijdse melding van de ontvangst van zijn boeking overeenkomstig f) nodig is. Voor zover de reiziger de mogelijkheid wordt geboden om de boeking op een permanente gegevensdrager op te slaan en de reisbevestiging af te drukken. Het bindende karakter van het pakketreiscontract is echter niet afhankelijk van het feit of de reiziger deze mogelijkheden ook daadwerkelijk gebruikt voor opslag of afdrukken. SFS stuurt de reiziger ook een kopie van de reisbevestiging in tekstvorm.
1.4. De SFS wijst erop dat in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (§§ 312 lid 7, 312g lid 2 zin 1 nr. 9 BGB) is er geen herroepingsrecht voor pakketreisovereenkomsten volgens § 651a en § 651c BGB, die zijn gesloten door middel van verkoop op afstand (brieven, catalogi, telefoongesprekken, telecopieën, e-mails, berichten die zijn verzonden via mobiele telefoondienst (SMS), alsmede uitzendingen, telemedia en onlinediensten), maar alleen het wettelijke herroepings- en opzeggingsrecht, in het bijzonder het herroepingsrecht volgens § 651h BGB (zie ook nr. 5 ). Er bestaat echter een herroepingsrecht als de overeenkomst voor reisdiensten volgens § 651a BGB buiten de bedrijfsruimten is gesloten, tenzij de mondelinge onderhandelingen die ten grondslag liggen aan het sluiten van de overeenkomst, zijn gevoerd op basis van een eerdere bestelling van de consument; in het laatste geval bestaat er ook geen herroepingsrecht.

 

2. Betaling; kinderkortingen

2.1 SFS en de reisagent mogen alleen betalingen op de reisprijs eisen of accepteren voor het einde van de pakketreis als er een effectief contract voor geldbescherming voor de klant bestaat en het beschermingscertificaat met de naam en de contactgegevens van de geldbeschermingsaanbieder van de klant op een duidelijke, begrijpelijke en gemarkeerde manier aan de reiziger is overhandigd. Na het afsluiten van het contract is een aanbetaling van 20% van de reisprijs verschuldigd bij aflevering van het verzekeringscertificaat. De resterende betaling dient 21 dagen voor aanvang van de reis te worden voldaan, mits het veiligheidscertificaat is overhandigd. Voor boekingen die minder dan 21 dagen voor aanvang van de tour worden gemaakt, dient de gehele tourprijs direct te worden betaald.
2.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1. is de overhandiging van een veiligheidscertificaat als voorwaarde voor betaling niet vereist indien het pakket geen vervoer omvat naar de plaats van levering van het pakket en/of terug en, in afwijking van artikel 2.1., wordt overeengekomen en vermeld in de reisbevestiging dat het volledige bedrag van de reis moet worden betaald zonder voorafgaande storting van een voorschot na het einde van het pakket aan het einde van het verblijf.
2.3. Indien de Reiziger de aanbetaling en/of de eindbetaling niet volgens de overeengekomen betalingstermijn verricht, hoewel SFS bereid en in staat is de contractuele diensten naar behoren te verlenen, haar wettelijke verplichtingen tot informatieverstrekking is nagekomen en er geen wettelijk of contractueel retentierecht van de Reiziger bestaat, heeft SFS het recht zich uit het contract voor de pakketreis terug te trekken na een aanmaning met een uiterste termijn en de Reiziger de kosten van de terugtrekking overeenkomstig paragraaf 5 in rekening te hebben gebracht.
2.4. Voor kinderkortingen is de leeftijd van het kind aan het begin van de reis bepalend. Onafhankelijk daarvan moet elk kind dat met de reiziger reist en zijn of haar leeftijd bij de boeking worden vermeld. De omvang van de kinderkortingen is terug te vinden in de betreffende servicebeschrijving. Bij onjuiste leeftijdsinformatie is de organisator gerechtigd om de juiste reisprijs plus een administratiekostenvergoeding van € 50,- te vragen. Artikel 5.4 is van overeenkomstige toepassing.

 

3. Wijzigingen van de inhoud van het contract voor het begin van de reis, die geen betrekking hebben op de reisprijs

3.1. Afwijkingen van essentiële kenmerken van reisdiensten van de overeengekomen inhoud van de overeenkomst inzake pakketreizen, die na het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk worden en die niet te kwader trouw door SFS zijn veroorzaakt, worden door SFS vóór het begin van de reis toegestaan, op voorwaarde dat de afwijkingen onbeduidend zijn en geen invloed hebben op de algehele opzet van de reis.
3.2. SFS is verplicht de Reiziger onmiddellijk na het bekend worden van de reden van de wijziging op een permanente gegevensdrager (bv. ook via e-mail, SMS of spraakbericht) op een duidelijke, begrijpelijke en gemarkeerde manier te informeren over eventuele wijzigingen in de diensten.
3.3. In het geval van een belangrijke wijziging van een essentieel kenmerk van een reisdienst of een afwijking van speciale eisen van de reiziger die deel uitmaken van de pakketreisovereenkomst, heeft de reiziger het recht de wijziging te aanvaarden of zich kosteloos terug te trekken uit de pakketreisovereenkomst binnen een redelijke, door de SFS vastgestelde termijn, op hetzelfde moment als de kennisgeving van de wijziging. Indien de reiziger niet binnen de door SFS gestelde termijn uitdrukkelijk verklaart dat hij zich uit het contract voor een pakketreis terugtrekt aan SFS, wordt de wijziging geacht te zijn aanvaard.
3.4. Eventuele garantieclaims blijven onaangetast als de gewijzigde diensten defect zijn. Indien SFS lagere kosten had voor de uitvoering van de gewijzigde tour of een eventueel aangeboden vervangende tour van dezelfde kwaliteit tegen dezelfde prijs, zal het verschil aan de klant worden terugbetaald overeenkomstig § 651m lid 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

 

4. Prijsstijging; prijsverlaging

4.1. SFS behoudt zich het recht voor, in overeenstemming met § 651f, 651g BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en de volgende voorschriften, de in het contract voor de pakketreis overeengekomen reisprijs te verhogen indien
a) een verhoging van de prijs voor het vervoer van personen als gevolg van hogere kosten voor brandstof of andere energiebronnen,
b) een verhoging van belastingen en andere heffingen voor overeengekomen reisdiensten, zoals toeristenbelasting, haven- of luchthavengelden, of
c) een wijziging van de wisselkoersen die van toepassing zijn op de betreffende pakketreis
een direct effect heeft op de reisprijs.
4.2. Een verhoging van de reisprijs is alleen toegestaan indien SFS de Reiziger in tekstvorm op duidelijke en begrijpelijke wijze informeert over de prijsverhoging en de redenen daarvoor en daarbij de Reiziger op de hoogte stelt van de berekening van de prijsverhoging.
4.3 De prijsstijging wordt als volgt berekend:
a) In geval van een verhoging van de prijs voor het vervoer van passagiers overeenkomstig artikel 4.1.a) kan SFS de reisprijs verhogen volgens de volgende berekening: In geval van een verhoging op basis van het aantal zitplaatsen kan SFS het bedrag van de verhoging van de klant eisen. Anders worden de door de Vervoerder per vervoermiddel gevraagde extra vervoerskosten gedeeld door het aantal zitplaatsen van het overeengekomen vervoermiddel. SFS kan de daaruit voortvloeiende verhoging voor de individuele zitplaats aan de klant in rekening brengen.
b) In geval van verhoging van de belastingen en andere heffingen overeenkomstig 4.1.b) kan de prijs van de reis worden verhoogd met het overeenkomstige, evenredige bedrag.
c) In geval van een verhoging van de wisselkoersen volgens paragraaf 4.1.c) kan de prijs van de reis worden verhoogd voor zover de reis daardoor duurder is geworden voor SFS
4.4. SFS is verplicht de opdrachtgever/reiziger op diens verzoek een verlaging van de prijs van de reis toe te kennen indien en voor zover de in paragraaf 4.1 genoemde prijzen, belastingen of wisselkoersen na het sluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis zijn gewijzigd en dit leidt tot lagere kosten voor SFS. Indien de cliënt/reiziger meer heeft betaald dan het hieronder verschuldigde bedrag, wordt het extra bedrag door SFS terugbetaald. De SFS kan echter van het terug te betalen extra bedrag de werkelijk door de SFS gemaakte administratiekosten aftrekken. SFS zal de cliënt/reiziger op verzoek het bewijs leveren van de hoogte van de gemaakte administratiekosten.
4.5 Prijsverhogingen zijn slechts toegestaan tot de 20e dag voor aanvang van de reis en moeten door de Reiziger worden ontvangen.
4.6. In geval van prijsstijgingen van meer dan 8% heeft de Reiziger het recht om ofwel de wijziging te accepteren ofwel zich kosteloos terug te trekken uit het pakketreiscontract binnen een redelijke, door SFS vastgestelde termijn, op hetzelfde moment als de kennisgeving van de prijsstijging. Indien de klant niet binnen de door SFS gestelde termijn uitdrukkelijk aan SFS verklaart dat hij zich uit de pakketreisovereenkomst wil terugtrekken, wordt de wijziging geacht te zijn aanvaard.

 

5. Annulering door de reiziger, omboeking

5.1. de reiziger kan zich op elk moment voor het begin van de reis terugtrekken uit het contract van de pakketreis. De intrekking moet aan de SFS worden gemeld op het bovenstaande/volgende adres. Als de reis via een reisbureau is geboekt, kan de terugtrekking ook aan het reisbureau worden gemeld. De klant wordt geadviseerd om de herroeping in tekstvorm te verklaren.
5.2 Indien de klant zich voor aanvang van de reis terugtrekt of de reis niet voortzet, verliest de reisorganisator de aanspraak op het reisbedrag. In plaats daarvan kan SFS een redelijke vergoeding eisen als SFS niet verantwoordelijk is voor de terugtrekking of als zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen op of in de onmiddellijke nabijheid van de bestemming die de uitvoering van de pakketreis of het vervoer van personen naar de bestemming aanzienlijk belemmeren; omstandigheden zijn onvermijdelijk en uitzonderlijk als zij niet onder de controle van de touroperator vallen en de gevolgen ervan niet voorkomen hadden kunnen worden, zelfs als alle redelijke voorzorgsmaatregelen waren genomen.
5.3. De SFS heeft de volgende forfaitaire schadevergoedingen vastgesteld, rekening houdend met de periode tussen de kennisgeving van de herroeping en het begin van de reis, alsook met de verwachte besparing van kosten en de verwachte aankoop door ander gebruik van de reisdiensten. De vergoeding wordt berekend op basis van de

De annuleringskosten worden als volgt berekend met de respectievelijke annuleringsschaal:

a) tot de 31e dag voor aanvang van de reis 20% van de prijs van de reis
b) van de 30e tot de 21e dag voor aanvang van de reis 30% van de prijs van de reis
c) van de 20e tot de 12e dag voor aanvang van de reis 40% van de prijs van de reis
d) van de 11e tot de 03e dag voor aanvang van de reis 60% van de prijs van de reis
e) van de 3e dag voor aanvang van de reis en in het geval van no-show 90% van de prijs van de reis

5.Het staat de reiziger in ieder geval vrij om aan SFS te bewijzen dat SFS geen enkel verlies heeft geleden of dat het geleden verlies aanzienlijk lager is dan de door SFS geëiste forfaitaire vergoeding.
5.5. SFS behoudt zich het recht voor een hogere, specifieke vergoeding te eisen in plaats van de bovengenoemde forfaitaire bedragen, mits SFS kan aantonen dat SFS aanzienlijk hogere kosten heeft gemaakt dan het geldende forfaitaire bedrag. In dit geval is de SFS verplicht om concrete cijfers en bewijzen van de gevorderde compensatie te verstrekken, rekening houdend met de bespaarde kosten en het eventuele andere gebruik van de reisdiensten.
5.6 Indien SFS als gevolg van een herroeping verplicht is de reissom terug te betalen, moet SFS onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping de betaling verrichten.
5.7. Het wettelijke recht van de klant om van SFS te eisen, overeenkomstig § 651 e BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), door kennisgeving op een duurzame gegevensdrager, dat een derde partij de rechten en verplichtingen aangaat die voortvloeien uit de pakketreisovereenkomst in plaats van SFS, blijft onaangetast door de bovenstaande voorwaarden. In ieder geval wordt een dergelijke verklaring geacht op tijd te zijn als SFS deze 7 dagen voor het begin van de reis ontvangt.
5.8. Indien op verzoek van de Reiziger na het sluiten van het contract wijzigingen worden aangebracht met betrekking tot de datum van de reis, het verblijf, het soort maaltijden of andere diensten (omboeking), kan SFS, zonder dat de Reiziger aanspraak kan maken op de omboeking en alleen voor zover dit überhaupt mogelijk is, een omboekingsvergoeding in rekening brengen van € 10% van de prijs van de pakketreis per persoon tot de 31e dag voor het begin van de reis, en van de 30e tot de 4e dag voor het begin van de reis 20% van de prijs van de pakketreis per persoon, maar ten minste € 30. Een latere omboeking is alleen mogelijk bij annulering van het reiscontract en een nieuwe boeking volgens de hierboven genoemde annuleringsvoorwaarden. Dit geldt niet voor verzoeken tot omboeking die slechts geringe kosten met zich meebrengen of indien de omboeking noodzakelijk is omdat SFS geen, onvoldoende of onjuiste precontractuele informatie aan de reiziger heeft verstrekt overeenkomstig artikel 250, lid 3, EGBGB.
5.9. Laattijdige inschrijvingen, zoals vegetarische maaltijden, diëten, eventueel aparte bedden, lunchpakketten, honden, enz. kunnen niet gratis worden opgemaakt bij het reizen van plaats naar plaats (meerdere verblijven), aangezien meerdere accommodaties
individueel moeten worden geïnformeerd. Bij te late inschrijvingen wordt een servicekostenvergoeding van € 25,- in rekening gebracht.
5.10. Het is sterk aanbevolen om een reisannuleringsverzekering af te sluiten en een verzekering ter dekking van de repatriëringskosten in geval van een ongeval of ziekte.

 

6. Verplichtingen van de reiziger

6. 1. reisdocumenten: De klant moet SFS of de reisagent via wie hij de pakketreis heeft geboekt, op de hoogte brengen als hij de benodigde reisdocumenten (bijv. hotelvoucher, tegoedbon) niet binnen de door SFS gemelde termijn ontvangt.
6.2. Melding van gebreken / verzoek om herstel:
a) Indien de reis niet vrij is van reisdefecten, kan de reiziger om herstel vragen.
b) Indien SFS de gebreken niet heeft kunnen verhelpen door het verwijtbaar achterwege laten van de melding van gebreken, kan de Reiziger geen aanspraak maken op vermindering van de prijs volgens § 651m BGB, noch op schadevergoeding volgens § 651n BGB.
c) De Reiziger is verplicht de SFS-vertegenwoordiger ter plaatse onmiddellijk op de hoogte te brengen van het defect. Indien een SFS-vertegenwoordiger niet ter plaatse beschikbaar is en niet contractueel verplicht is dit te doen, moeten eventuele reisdefecten aan SFS worden gemeld bij het contactpunt van SFS; de reiziger wordt bij de bevestiging van de reis op de hoogte gesteld van de beschikbaarheid van de SFS-vertegenwoordiger of van het contactpunt ter plaatse. De Passagier kan echter ook de melding van gebreken ter kennis brengen van de reisagent via wie hij de pakketreis heeft geboekt.
d) De vertegenwoordiger van de SFS wordt geïnstrueerd om, indien mogelijk, corrigerende maatregelen te nemen. Hij is echter niet bevoegd om claims te erkennen.
6.3. vaststelling van een termijn voor beëindiging:

Indien de Reiziger de Pakketreisovereenkomst wil beëindigen wegens een reisgebrek zoals beschreven in § 651i lid 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), moet hij/zij volgens § 651l BGB eerst een redelijke termijn stellen voor het verhelpen van het probleem. Dit geldt alleen als de SFS weigert het defect te verhelpen of als onmiddellijke remediëring noodzakelijk is.

7. Speciale verplichtingen van de reiziger voor arrangementen met medische diensten, spa-behandelingen, wellnessaanbiedingen

7.1) In het geval van arrangementen die medische diensten, spa-behandelingen, wellnessaanbiedingen of vergelijkbare diensten omvatten, is het de verantwoordelijkheid van de reiziger om vóór de boeking, vóór het begin van de reis en vóór het gebruik van de diensten te weten te komen of de bijbehorende behandeling of diensten voor hem geschikt zijn, rekening houdend met zijn persoonlijke gezondheidstoestand, in het bijzonder met eventuele bestaande klachten of ziekten.
7.2. SFS is niet verplicht om speciale medische informatie of instructies te verstrekken over de gevolgen, risico's en bijwerkingen van dergelijke diensten, in het bijzonder met betrekking tot de individuele reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.3. Bovenstaande bepalingen zijn van toepassing ongeacht of SFS alleen de agent van dergelijke diensten is of dat zij deel uitmaken van de reisdiensten

 

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 De contractuele aansprakelijkheid van SFS voor schade die niet het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en die niet verwijtbaar is veroorzaakt, is beperkt tot drie keer de prijs van de reis.
8.2. SFS is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening, persoonlijk letsel of materiële schade in verband met diensten die slechts als diensten van derden zijn geregeld (bijv. georganiseerde excursies, sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen), indien deze diensten in de reisbeschrijving en de reisbevestiging, met vermelding van de identiteit en het adres van de overeengekomen contractpartner, duidelijk als diensten van derden zijn aangemerkt, en wel zodanig dat de reiziger kan zien dat zij geen deel uitmaken van de SFS-pakketreis en afzonderlijk zijn uitgekozen. De artikelen 651b, 651c, 651w en 651y BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijven onverlet.
8.3. SFS is echter aansprakelijk indien en voor zover de door de Reiziger geleden schade te wijten is aan een schending van de informatie-, voorlichtings- of organisatieplicht van SFS.
8.4. Indien diensten zoals medische behandeling, therapie, massages of andere curatieve behandelingen of diensten geen deel uitmaken van het SFS-pakket en alleen door SFS worden geregeld in aanvulling op het overeenkomstig 8.2 geboekte pakket, is SFS niet aansprakelijk voor het verlenen van diensten of voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. De aansprakelijkheid die voortvloeit uit de agentschapsrelatie blijft onaangetast. Voor zover dergelijke diensten deel uitmaken van de reisdiensten, is SFS niet aansprakelijk voor het succes van een behandeling of genezing

9. Diensten die niet worden gebruikt

Indien de Reiziger geen gebruik maakt van individuele reisdiensten als gevolg van vervroegde terugkeer, ziekte of andere redenen waarvoor SFS niet verantwoordelijk is, heeft de Reiziger geen recht op een pro-rata terugbetaling. SFS zal echter alles in het werk stellen om een terugbetaling van de dienstverlener te verkrijgen en de overeenkomstige bedragen aan de reiziger terug te betalen zodra en voor zover de individuele dienstverleners SFS daadwerkelijk hebben terugbetaald.

10.opmerkingen over gegevensbescherming

De door u verstrekte persoonsgegevens worden elektronisch verwerkt en gebruikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast willen wij u schriftelijk informeren over actuele aanbiedingen in de toekomst, tenzij het ons duidelijk is dat u dit niet wenst. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens en uw rechten als betrokkene kunt u vinden in onze verklaring inzake gegevensbescherming, die u te allen tijde kunt raadplegen op https://www.reisewelt-sauerland.de/service/datenschutzerklaerung

of die wij u op verzoek graag ter beschikking stellen. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen of indien u andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de afdeling "Gegevensbescherming" van SFS op het onderstaande adres.

 

11. Keuze van het recht en de rechtsbevoegdheid; informatie over de beslechting van consumentengeschillen

11.1 Voor reizigers die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland wordt de exclusieve toepassing van het Duitse recht overeengekomen voor de gehele juridische en contractuele relatie tussen de reiziger en SFS. Deze reizigers kunnen de SFS uitsluitend op de zetel van de SFS aanklagen.
11.2. Voor rechtsvorderingen die door SFS worden ingesteld tegen reizigers of partijen bij de reisovereenkomst die handelaar zijn, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland hebben of waarvan de woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld, is de plaats van jurisdictie de statutaire zetel van SFS.
11.3. Met betrekking tot de Wet op de beslechting van consumentengeschillen wijst SFS erop dat SFS niet deelneemt aan de vrijwillige beslechting van consumentengeschillen. Indien een consumentengeschillenregeling na het drukken van deze reisvoorwaarden voor SFS bindend zou worden, zal SFS de consument hiervan op gepaste wijze op de hoogte stellen. SFS verwijst naar het Europese online geschillenbeslechtingsplatform http://ec.europa.eu/consumers/odr

voor alle reiscontracten die worden gesloten in het kader van elektronische juridische transacties.

----------------------------------------------------------------------------------------

© Auteursrechtelijk beschermd; Noll & Hütten Rechtsanwälte, München | Stuttgart 2017 -2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Sauerland Vakantie Service GmbH


Rechtbank van Arnsberg
Registratienummer: HRB 2405

Directeur: Hubertus Schmidt
Poststraße 7
57392 Schmallenberg

Telefoon: +49 (0) 2972 974022
Fax: +49 (0) 2972 974026
E-mail: info@reisewelt-sauerland.de
Internet: www.reisewelt-sauerland.de